Aktuálně

Akce v tomto školním roce:

 • 8.12.2021 Seminář se studenty 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze – seznámení s problematikou vzdělávání dětí a žáků se zrakovým postižením.
 • 1.3.2022 od 8 hod. do 15 hod. - Den otevřených dveří ve školách pro zrakově postižené Školy Jaroslava Ježka / POZVÁNKA
   

Pracovní doba:

Pondělí - pátek : 7.30 - 15.30 hod.

Konzultace v SPC jsou možné pouze po předchozí domluvě. Sociální pracovnice Kateřina Čiháková je přítomna v kanceláři školy : 7.30 - 15.30 hod. V případě nepřítomnosti na pracovišti (výjezdy za klienty dle potřeby) možnost zanechání vzkazu na záznamníku na tel. čísle : 220 514 481, zavoláme zpět.

Speciálně pedagogické centrum poskytuje svým klientům ZDARMA tyto služby:

 • konzultace ke specifikům výchovy a vzdělávání dítěte se zrakovým znevýhodněním
 • vypracování Doporučení pro vzdělávání žáka se speciálně vzdělávacími potřebami v běžné nebo speciální škole, stanovení potřeby podpůrných opatření ve vzdělávání
 • odborné vyšetření dítěte speciálním pedagogem, psychologem, zrakovým terapeutem – Zpráva z vyšetření žáka (pro zákonné zástupce)
 • pomoc s výběrem vhodného způsobu vzdělávání dítěte
 • stanovení stupně podpůrných opatření pro vzdělávání žáka (integrace v MŠ, ZŠ, SŠ nebo zařazení do speciální školy)- Doporučení pro vzdělávání žáka (pro kmenovou školu)
 • pomoc s orientací v kompenzačních a didaktických pomůckách pro zrakově postižené
 • základní sociálně právní poradenství
 • informace o institucích zabývajících se problematikou zrakově postižených
 • půjčování odborné literatury
 • půjčování vybraných kompenzačních pomůcek
 • odbornou pomoc při zpracování individuálního vzdělávacího plánu pro žáka
 • výjezdy do škol s metodickou podporou učitelů a asistentů pedagoga
 • konzultace a semináře k problematice vzdělávání zrakově postižených

Klientům dále zdarma nabízíme individuální programy :

STIMULAČNÍ PROGRAM MAXÍK
- program je zaměřen na rozvoj grafomotoriky a podpora čtenářské pregramotnosti pro předškoláky a děti 1.- 3. třídy ZŠ
- verze je modifikovaná pro děti s poruchami zraku, není vhodný pro nevidomé

ROZVOJ ZRAKOVÉHO VNÍMÁNÍ
- systematická práce se speciálním pedagogem tyflopedem po dobu alespoň 1. pololetí
- program je vhodný pro děti ve věku 5 – 10 let s lehčím stupněm zrakové vady, s poruchami binokulárního vidění, při okluzní terapii

ZRAKOVÁ TERAPIE
- systematická práce a cílený rozvoj zrakových funkcí se zrakovým terapeutem
- nácvik správného využití zbytků zraku při orientaci v prostoru a při samostatném pohybu
- program je vhodný pro děti ve věku 5 – 12 let se středně těžkou až těžkou zrakovou vadou, při diagnóze CVI, stavech po úrazech a onemocněních oka

PŘÍPRAVA NA ČTENÍ A PSANÍ BODOVÉHO PÍSMA
- program je zaměřen na předškolní přípravu a předslabikářové období na počátku školní docházky
- program je určen pro děti nevidomé v odpovídajícím věku 

PROSTOROVÁ ORIENTACE A SAMOSTATNÝ POHYB 
- kurz je vhodný pro děti s těžkým zrakovým postižením od 3 let věku
- obsahuje techniky chůze bez hole, chůze s průvodcem, chůze s dlouhou bílou holí, chůze se signalizační holí

ZÁKLADNÍ KURZ PRÁCE S POČÍTAČEM
- kurz je určen pro děti od 3. třídy základní školy
- obsahuje psaní všemi deseti prsty na klávesnici počítače, základní seznámení se speciálními programy pro zrakově postižené
 

V případě zájmu o některý z uvedených kurzů je třeba si telefonicky domluvit diagnostickou konzultaci s pracovníky SPC.
Zařazení do správného typu kurzu je možné až po předchozí diagnostice v našem SPC, součástí které je prostudování lékařské dokumentace dítěte. 

Informace o zpracování osobních údajů v SPC:

Svým podpisem Informovaného souhlasu s poskytováním poradenských služeb udělujete rovněž souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů nebo osobních údajů Vašeho syna-dcery speciálně pedagogickým centrem, které bez zákonem stanovených případů nesmí tyto osobní a citlivé osobní údaje poskytnout dalším osobám a úřadům a musí tyto údaje zabezpečit před neoprávněným nebo nahodilým přístupem a zpracováním, před změnou a zničením, zneužitím či ztrátou. Souhlas udělujete na celé období poskytnutí poradenské služby v rámci služeb SPC a dále na zákonnou dobu nezbytnou pro jejich zpracování, vědecké účely a archivnictví. Souhlas poskytujete dobrovolně, z jeho udělení neplynou žádné právní povinnosti.
Uvedené osobní údaje budou zpracovávány v listinné i v elektronické podobě. Na základě těchto údajů nebudou činěna žádná rozhodnutí výlučně automatizovanými prostředky. Osobní údaje dítěte, (ne) zletilého žáka, studenta nebo zákonného zástupce jsou zpracovány a uchovávány ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (tzv. GDPR). Máte právo svůj souhlas kdykoliv odvolat bez jakýchkoliv sankcí. Pokud souhlas odvoláte, není tím dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před tímto odvoláním.

lnformace o správci a pověřenci pro ochranu osobních údajů :

Základní identifikační a kontaktní údaje správce osobních údajů
Název: Speciálně pedagogické centrum při Škole Jaroslava Ježka pro zrakově postižené
Sídlo: Loretánská 19, 118 00 Praha 1
Elektronická adresa: spc.jjezka@centrum.cz
www.stránky: integracezrak.cz
lD datové schránky: d83bbx3

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů
Dr. lng. Luboš Sychra Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 52915,7L8 L2 Praha 1 Elektronická adresa : gdpr@msmt.cz

Podporují nás

1