Kurzy

Klientům dále zdarma nabízíme individuální programy :

STIMULAČNÍ PROGRAM MAXÍK
– program je zaměřen na rozvoj grafomotoriky a podpora čtenářské pregramotnosti pro předškoláky a děti 1.- 3. třídy ZŠ
– verze je modifikovaná pro děti s poruchami zraku, není vhodný pro nevidomé

ROZVOJ ZRAKOVÉHO VNÍMÁNÍ
– systematická práce se speciálním pedagogem tyflopedem po dobu alespoň 1. pololetí
– program je vhodný pro děti ve věku 5 – 10 let s lehčím stupněm zrakové vady, s poruchami binokulárního vidění, při okluzní terapii

ZRAKOVÁ TERAPIE
– systematická práce a cílený rozvoj zrakových funkcí se zrakovým terapeutem
– nácvik správného využití zbytků zraku při orientaci v prostoru a při samostatném pohybu
– program je vhodný pro děti ve věku 5 – 12 let se středně těžkou až těžkou zrakovou vadou, při diagnóze CVI, stavech po úrazech a onemocněních oka

PŘÍPRAVA NA ČTENÍ A PSANÍ BODOVÉHO PÍSMA
– program je zaměřen na předškolní přípravu a předslabikářové období na počátku školní docházky
– program je určen pro děti nevidomé v odpovídajícím věku

PROSTOROVÁ ORIENTACE A SAMOSTATNÝ POHYB 
– kurz je vhodný pro děti s těžkým zrakovým postižením od 3 let věku
– obsahuje techniky chůze bez hole, chůze s průvodcem, chůze s dlouhou bílou holí, chůze se signalizační holí

ZÁKLADNÍ KURZ PRÁCE S POČÍTAČEM
– kurz je určen pro děti od 3. třídy základní školy
– obsahuje psaní všemi deseti prsty na klávesnici počítače, základní seznámení se speciálními programy pro zrakově postižené

V případě zájmu o některý z uvedených kurzů je třeba si telefonicky domluvit diagnostickou konzultaci s pracovníky SPC.
Zařazení do správného typu kurzu je možné až po předchozí diagnostice v našem SPC, součástí které je prostudování lékařské dokumentace dítěte.