O nás

Vzdělávání a výchova dětí se zrakovým postižením má velmi dlouhou tradici. Důkazem toho je Škola Jaroslava Ježka, při které je naše speciálně pedagogické centrum zřízeno. Tato škola vzdělává děti se zrakovým postižením již více než 200 let. Metody, postupy i pomůcky při vzdělávání zaznamenaly velký rozvoj. Co však poměrně dlouho chybělo rodičům dětí se zrakovým postižením, byly informace, jak postupovat při výchově dětí a možnost rozhodování, kde bude jejich dítě vzděláváno.

V 80. letech minulého století, v době, kdy nebylo možné vzdělávat postižené děti v běžných školách a jejich umístění ze vzdálenějších míst do internátu bylo nezbytné, vznikla ve Škole Jaroslava Ježka neformální tyflopedická poradna. Byla zřízena pro rodiče předškolních dětí s těžkým zrakovým postižením. Vznikla z potřeby poskytnout mimopražským rodičům, kteří nechtěli nebo nemohli z různých důvodů umístit své dítě v mateřské škole s celotýdenní péčí, kvalifikované informace o výchově a vzdělávání jejich zrakově postiženého dítěte. Cílem bylo připravit děti co nejlépe na vstup do speciální školy pro děti se zrakovým postižením. V poradně pracovala psycholožka, učitelky a sociální pracovnice. Všechny měly dlouhodobé zkušenosti s výchovou a vzděláváním zrakově postižených. Schůzky s rodiči se v poradně konaly pravidelně jedenkrát měsíčně.

Se společenskými změnami po rode 1989 docházelo k podstatným změnám i v českém školství. Začala se postupně prosazovat myšlenka integrace postižených dětí do běžných škol tak, jak byla již dříve realizována v některých zemích. Pro rodiče zdravotně postižených dětí se vytvořila možnost širšího výběru vhodné školy bez nutnosti umístit dítě do speciální školy. Aby byla zajištěna kvalita vzdělávání těchto dětí a odborné vedení učitelů běžných škol v otázkách speciálně pedagogických postupů, začala vznikat většinou při speciálních školách poradenská centra s odborníky v dané oblasti.

Naše speciálně pedagogické centrum  bylo zřízeno ministerstvem školství 1. 1. 1993 a svou činností navázalo na zkušenosti dřívější poradny. Speciálně pedagogické centrum poskytuje poradenské služby dětem se zrakovým postižením, jejich rodičům, pedagogům a všem ostatním, kteří jsou zainteresováni při integraci dítěte do školy v místě bydliště.  Poradenské služby poskytuje také žákům Školy Jaroslava Ježka a jejich rodičům, popř. dalším zájemcům.

Úspěšnost integrace dětí se zrakovým postižením do škol běžného typu záleží na mnoha faktorech. Je to především vstřícnost školy myšlence inegrace, osobnost integrujících učitelů a asistentů pedagoga, osobnost dítěte, motivující a pomáhající rodina a mnoho dalších okolností. Snažíme se proto v každém jednotlivém případě velmi citlivě zvážit ze všech úhlů pohledu situaci a pomoci tak rodičům správně se rozhodnout, jakým způsobem bude jejich dítě vzděláváno. Naším společným cílem je samostatný, soběstačný člověk a naším úkolem je najít k tomuto cíli optimální cestu.