Kurzy

Individuální programy zaměřené na kompenzaci zrakového znevýhodnění:

ZRAKOVÁ TERAPIE

 • systematická práce a cílený rozvoj zrakových funkcí se zrakovým terapeutem
 • nácvik správného využití zbytků zraku při orientaci v prostoru a při samostatném pohybu
 • program je vhodný pro děti ve věku 5 – 12 let se středně těžkou až těžkou zrakovou vadou, při diagnóze CVI, stavech po úrazech a onemocněních oka

 

ROZVOJ ZRAKOVÉ PERCEPCE

 • systematická práce se speciálním pedagogem tyflopedem po dobu celého pololetí
 • program je vhodný pro děti ve věku 5 – 10 let s lehčím stupněm zrakové vady, s poruchami binokulárního vidění, při okluzní terapii

 

NÁCVIK DOVEDNOSTÍ PRÁCE S OPTICKÝMI KOMPENZAČNÍMI POMŮCKAMI

   

PŘEDBRAILLSKÁ PŘÍPRAVA

 • program je zaměřen na předškolní přípravu a předslabikářové období na počátku školní docházky
 • program je určen pro nevidomé děti v mateřské škole

     

VÝUKA ČTENÍ A PSANÍ BODOVÉHO PÍSMA

 • výuka čtení a psaní Braillova písma, správné metodické vedení dítěte, rodiče a pedagoga/asistenta
 • program  je určen pro žáky jakéhokoli věku dle aktuální potřeby a stavu zrakových funkcí

PROSTOROVÁ ORIENTACE A SAMOSTATNÝ POHYB 

 • program pro děti s těžkým zrakovým postižením od 6 let věku
 • obsahuje techniky chůze bez hole, chůze s průvodcem, chůze s dlouhou bílou holí, chůze se signalizační holí

ZÁKLADNÍ KURZ PRÁCE S POČÍTAČEM

 • program je zaměřený na nácvik psaní všemi deseti prsty na klávesnici počítače, základní seznámení se speciálními programy pro zrakově postižené
 • program je určen pro žáky od 4. třídy ZŠ

Individuální programy  zaměřené na podporu zrakově oslabeného dítěte s ohledem na rozvoj dílčích dovedností před vstupem do ZŠ a na 1.stupni ZŠ:

(Verze programů včetně textových materiálů jsou modifikovány pro slabozraké děti, tyto individuální programy nejsou vhodné pro nevidomé)

STIMULAČNÍ PROGRAM MAXÍK

 • program je zaměřen na rozvoj grafomotoriky a podporu čtenářské pregramotnosti pro předškoláky a děti 1.- 3. třídy ZŠ

PROGRAM HYPO

 • cvičení k posílení percepčně –motorických a kognitivních funkcí včetně pozornosti
 • určen pro předškoláky a děti 1.-3 třídy ZŠ

     

NEUROVÝVOJOVÁ STIMULACE

 • program zahrnuje soubor cvičení zaměřených na odstranění přetrvávajících primárních reflexů
 • je určen pro děti předškolního  a mladšího školního věku

 

ROZVOJ ZRAKOVÉ PERCEPCE S OHLEDEM NA REEDUKACI SPU

 • v rámci lekcí procvičujeme zrakové vnímání s využitím metod a postupů nápravných činností pro děti s dyslexií, dysgrafií a dysortografií
 • program je určen pro děti od 3. třídy ZŠ