Náš tým


PaedDr. Nasťa Páchová speciální pedagog – tyfloped, vedoucí SPC

Vystudovala jsem obor Učitelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči na PedF UK Praha se zaměřením na tyflopedii (1979 -1983). Diplomovou práci jsem zpracovávala na téma Paměť zrakově postižených dětí. Po ukončení studií jsem nastoupila jako učitelka do základní školy pro nevidomé (dnešní škola Jaroslava Ježka), kde jsem pracovala do roku 2000. Tato praxe byla přerušena pěti lety mateřské dovolené, kdy jsem se starala o děti vlastní. V letech 2000 -2004 jsem působila na prvním stupni běžné základní školy jako učitelka. Od roku 2004 pracuji opět ve Škole Jaroslava Ježka, nyní jako vedoucí a speciální pedagog ve speciálně pedagogickém centru. Dále se pravidelně vzdělávám v akreditovaných kurzech, které se věnují problematice výchovy a vzdělávání dětí se zrakovým handicapem.


Mgr. Jindra Mejzrová speciální pedagog - tyfloped

Vystudovala jsem na PedF UK v Praze v letech 1989 - 1994, obor učitelství pro mládež vyžadující zvláštní péči se zaměřením na psychopedii a etopedii. Po dobu mateřské dovolené a několik let po té jsem pracovala v rodinné poradenské firmě jako personalista. Na pozici učitelky ve Škole Jaroslava Ježka jsem nastoupila v roce 2007. Během let 2008-2009 jsem si rozšířila vzdělání na PedF UK v Praze o obor tyflopedie. Ve speciálně pedagogickém centru jsem začala působit v roce 2016. Pedagogické vzdělání si průběžně doplňuji aktuálními akreditovanými kurzy ministerstva školství, které si vybírám s ohledem na praktické využití pro své klienty.
Absolvované kurzy :
Stimulační program Maxík
Program pro rozvoj pracovního tempa ROPRATEM
Program HYPO – prevence poruch chování v předškolním a raném školním věku
Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku
Podpůrná opatření u žáků se SPU
Kurz Neuro-vývojová stimulace - Pohybem se učíme
Percepční a motorická oslabení ve školní praxi
Asociace senzorické integrace; workshop o senzorické integraci určený pro psychology a sp. pedagogy


Mgr. Lucie Matěnová speciální pedagog - tyfloped, zrakový terapeut, instruktor POSP

Jsem absolventkou PedF UK Praha v oboru Učitelství na speciálních školách se zaměřením na tyflopedii a surdopedii (2002 - 2007). Během studia na střední i vysoké škole jsem spolupracovala jako učitelka ve Speciální mateřské škole pro děti s více vadami (bývalý Institut pro neslyšící) v Berouně. Vyzkoušela jsem si pozici asistentky pedagoga i učitelky v mateřské škole. Od roku 2003 pracuji ve Škole Jaroslava Ježka pro zrakově postižené, od roku 2012 jsem speciální pedagog v SPC. Absolvovala jsem kurzy Výcvik v prostorové orientaci na FTVS UK a kurz na PedF UK. Od roku 2007 jsem instruktorkou prostorové orientace a samostatného pohybu. V roce 2009 jsem prošla kurzem Speciální pedagogika se zaměřením na podporu zrakového vnímání u osob se zrakovým postižením a v roce 2011 jsem získala licenci v oboru zrakový terapeut a v roce 2023 mi byla přidělena specializovaná způsobilost v oboru Klinický zrakový terapeut (MZČR Praha ).
Pedagogické vzdělání si průběžně doplňuji aktuálními akreditovanými kurzy.
- Stimulační program Maxík
- Program pro rozvoj pracovního tempa ROPRATEM
- Program HYPO – prevence poruch chování v předškolním a raném školním věku
- Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku
- Senzorická integrace v pedagogice a speciální pedagogice
- Kurz Neuro-vývojová stimulace – Pohybem se učíme
- Percepční a motorická oslabení ve školní praxi
- Asociace zrakových terapeutů z.s.: Celoživotní vzdělávání zrakového terapeuta
- Asociace senzorické integrace; workshop o senzorické integraci určený pro psychology a sp. pedagogy
- Oční centrum VIDUM, „Tajemství kvalitního vidění aneb 6/6 nestačí“


Mgr. Tereza Pospěchová psycholog

Pocházím z Prahy, vystudovala jsem jednooborovou psychologii na FF MU v Brně (2006). Účastnila jsem se čtyřletého systematického výcviku v Gestalt terapii (2007). Po dokončení studií jsem pracovala ve Speciálně pedagogickém centru Integra v Brně (2006-2009, diagnostika dospívajících klientů se zdravotním postižením, zejména tělesným) poté v Diagnostickém ústavu pro mládež v Praze (2010-2012, diagnostika, krizová intervence, poradenské a terapeutické rozhovory s dospívajícími chlapci s poruchami chování). Od roku 2012 pracuji v psychoterapeutickém centru Řipská (www.psycholog-praha.cz) a v SPC Jaroslava Ježka. Zde našim klientům nabízím psychodiagnostiku a poradenství.


Kateřina Čiháková sociální pracovnice

Do Školy Jaroslava Ježka pro zrakově postižené jsem nastoupila po mateřské dovolené v roce 1994 na pozici asistentka ředitele školy. Ve Speciálně pedagogickém centru při Škole Jaroslava Ježka pak působím na pozici sociální pracovnice od roku 2000 po absolvování kvalifikačního vzdělávacího programu pro pracovníky v sociálních službách. V této oblasti se dále pravidelně vzdělávám na dalších akreditovaných kurzech.